Tennisclubs en hockey vragen rechtvaardiging van de gemeente

Nieuwkoop | Donderdag 21 februari was er een oriënterende bijeenkomst van de gemeenteraad bij TV Nieuwkoop. Naast raadsleden waren een groot aantal vertegenwoordigers van alle tennisclubs, de hockey, Stibuni (voetbal) en de verantwoordelijk wethouder voor sport, Guus Elkhuizen, aanwezig. Rob Koeleman presenteerde namens de projectgroep ‘Stibuni2.0’, de werknaam van de samenwerking tussen de tennisclubs en de hockey, vol verve de subsidieaanvraag van de tennisclubs en hockey.

Voorgeschiedenis
Maart 2017 liet de gemeenteraad zich informeren over het reilen en zeilen van Stibuni voetbal. Ze nodigde daar ook de tennisclubs en hockey voor uit. Alle aanleiding voor hen om daarna met de gemeente in overleg te gaan over subsidiëring van de tennis en de hockey voor investeringen in de banen en voor onderhoud. December 2017 verleende de gemeente de hockey een subsidie van zes ton voor de noodzakelijke vernieuwing van het hockeyveld. Voorjaar 2018 startten de clubs met een door de gemeente betaalde nulmeting van de parken door een onafhankelijk in sporttechniek gespecialiseerd bureau. Dit resulteerde in een concept subsidieaanvraag voor een dertigjarige periode. Na een enkel overleg daarover gooide de gemeente de deur dicht: ‘Eerst een visie op sport en de financiering en subsidiëring in breder verband, daarna verder praten’. Dit was een grote teleurstelling voor de projectgroep Stibuni2.0. Er waren inmiddels honderden uren tijd en enorm veel energie van een flink aantal vrijwilligers besteed aan het project, dat al bijna twee jaar geleden van start ging.

Rechtvaardiging gevraagd
Andere sporten werden de afgelopen vijftien jaar ruimhartig geholpen door de gemeente, en hoewel de tennisclubs tot op heden de investeringen in de parken zelf hebben kunnen financieren, wordt het enorme grote verschil van deze maatschappelijke investeringen tussen de sporten als onrechtvaardig gezien. De tennis en hockey, zeven verenigingen, zijn klaar om de grootste georganiseerde sportstichting van Nieuwkoop op te richten. Ze hebben gezamenlijk iets meer leden dan de op één na grootste groep, de voetbalverenigingen (bijna 2.300 spelende tennis- en hockeyleden en iets meer dan 2.100 voetballers, beiden in 2017). Tennis is de tweede sport in Nederland, kent landelijk een deelname percentage van 3 á 4%, maar in Nieuwkoop is dat maar liefst ruim 7%. Aan tennisverenigingen werd/wordt tussen 2006 en 2021 iets meer dan 400.000 euro uitgegeven, zes euro per tennisser. De hockeyers kregen een ruime zes ton, ongeveer honderveertig euro per hockeyer, terwijl er voor iedere voetballer 349 euro per lid, per jaar werd betaald, totaal 11,5 miljoen euro.

Voor de voetbal was de gemeentelijke hulp in 2011 logisch vanwege bestaande verplichtingen en de omvangrijke investeringen in kunstgras die de clubs nooit zelf hadden kunnen betalen. Het oprichten van Stibuni voetbal is dan ook een groot succes. De voetballers kunnen weer lange tijd vooruit. Ook de hockeyers zijn in 2018 ruimhartig geholpen met hun probleem bij de veldvervanging, en kunnen weer verder als gezonde vereniging. De liefde voor ‘sport in het algemeen’, blijkt uit de gemeentelijke investeringen in voetbal, zwemmen, de sporthallen en recent de hockey. Door ook te investeren in tennis via gemeentelijke subsidies, ontstaat er ruimte voor de tennisclubs om meer te investeren in de jeugd, de clubhuizen, duurzaamheid en de sportactiviteiten. Daarmee kunnen de clubs een nog stevigere maatschappelijke rol innemen.

Afwachtende houding raadsfracties
De tennisclubs en hockey namen geen genoegen met de passieve houding van de raadsfracties tijdens de bijeenkomst. Ze daagden de partijen uit om nu eindelijk eens op de informatie te reageren: ‘boter bij de vis’ was de oproep na twee jaar eenzijdige actie vanuit de zeven sportverenigingen. Omdat het om een oriënterende bijeenkomst ging moeten de politieke partijen nog in beraad. De clubs wezen de fracties fijntjes op hun eigen verkiezingsprogramma’s, waarin ondersteuning van verenigingen, vrijwilligers, (buiten)sport, een evenredige verdeling en ‘gelijke monniken gelijke kappen’ volop in de aandacht staan. De vertegenwoordigers van Stibuni voetbal wierpen de raadsleden voor de voeten dat de raad er in maart 2017 immers voor gekozen had om de tennis en de hockey uit te nodigen bij de bijeenkomst over Stibuni voetbal. Want al in maart 2017 werd gezien dat er een scheefgroei was ontstaan.

Vervolg
Dat er op relatief korte termijn hoe dan ook wel een vervolg komt is zeker. De uitslag van het vervolg is echter nog ongewis. Remco Hendriks van Samen Beter Nieuwkoop, die de bijeenkomst leidde, toonde alle begrip voor de teleurstelling bij de clubs. Hij gaf de voorzet voor een vervolg op korte termijn. Elias van Belzen van SGP/CU, die liet blijken het onrechtvaardig te vinden dat clubs die wél hun financiën goed op orde hebben min of meer gestraft worden door géén investeringssubsidie te ontvangen, opperde daarop dat de raad dit spoedig in de ‘Mengingsvormende Raad’ kan bespreken. Tom de Kleer van de VVD gaf aan dat de gemeente geen geld over de balk kan smijten en een hele serieuze afweging moet maken. Annette Pietersen van D66 suggereerde dat gewerkt zou kunnen worden aan een afspraak voor enkele jaren totdat ook Stibuni voetbal aan een verlenging van afspraken toe is. Ook is er dan een integrale sport- en beweegvisie, zodat er een basis ligt voor vervolgafspraken met zowel de voetbal als de tennis en de hockey. Berry Dors van Natuurlijk Nieuwkoop gaf aan dat vele politieke partijen deze hulp aan sport belangrijk vinden en zijn partij daarin ruimhartig wil zijn.

De projectgroep Stibuni2.0 blikt dan ook al met al tevreden terug op de bijeenkomst, maar blijft in spannende afwachting van het vervolg.

Ludo Pistorius gaat voor TC1 en vertrekt bij SJZ

Kampioenschap nadert voor Aarlanderveen na zege in kraker